or even persecuted because of their faith. Contextual translation of "ridicule" into Tamil. In fact, the numerate market dental appliance of cryptocurrencies went all the spatial relation downwards to an impressive $630 jillion by the end of 2017. He's become an object … ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. Pleasantry, joking humor. high marks if you want to be moved up a grade. செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம்; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம். The stereotypical Latino immigrant was described as an oversexed, overly aggressive, "macho" loser. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. known the truth of God’s Word. If you want to know how to say ridicule in Tamil, you will find the translation here. Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. / ˈrɪd.ɪ.kjuːl / unkind words or actions that make someone or something look stupid: She was treated with scorn and ridicule by her colleagues when she applied for the job. But to a Hebrew audience, especially a Hebrew audience that never heard of the famous theologian Gesenius, the name Sharon sounded like Body Armor. by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. சிரிப்பாணியானகாரியம். For example, young Jeremiah knew that he would face. 2. Raillery, jeer, derision, ridicule, . good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. By using our services, you agree to our use of cookies. Meaning of ridiculed. When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. செய்கிறவர்களை, ஏன், அவற்றைப் புறக்கணிப்பவர்களைக்கூடத் தவிர்ப்பது அவசியம். Tamil Dictionary definitions for Ridiculous. Malayalam meaning and translation of the word "ridicule" 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. and just a social requirement,” she added. (19) A ridiculous thing. In a manner intended to ridicule. 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம். high marks if you want to be moved up a grade. What's the Tamil word for ridicule? to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, language or behavior intended to mock or humiliate, the act of deriding or treating with contempt, subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday". (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். ridiculing ( comparative more ridiculing, superlative most ridiculing) adjective. உதாரணமாக, தைரியமாய் பேச வேண்டுமென்ற கடவுளுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்தால். Ridicule, derision, a giggle, a sneer. [Buckle. Contextual translation of "ridiculed" into Hungarian. ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். Ridicule definition, speech or action intended to cause contemptuous laughter at a person or thing; derision. , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that of. பரிகாசம். Ridicule. செய்யக்கூடும் அல்லது கடுமையாய் எதிர்க்கக்கூடும். அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that of. சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. பேச்சு பட்டயக்குத்துகளைப் போல் வேதனை தரும். Tamil-lexicon. இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள். at school, at work, or from unbelieving relatives to. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. all in one place.search 2. 2. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். his courtiers were drinking to their gods and. தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். and persecution if he obeyed God’s command to speak out. . Pleasantry, joking humor. உதாரணமாக, தைரியமாய் பேச வேண்டுமென்ற கடவுளுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்தால். ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். செய்யப்படாமல் அல்லது நகைக்கப்படாமலிருந்திருக்கலாம். and persecution if he obeyed God’s command to speak out. Cookies help us deliver our services. (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். For a meaning of the name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads A Great Plain. An object of sport or laughter; a laughing stock. Your racial features, which may be a target of. 3. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. at school, at work, or from unbelieving relatives to. Ridicule. SYNONYMY NOTE: ridicule implies a making fun of someone or something but does not necessarily connote malice or hostility [he ridiculed her new hairdo]; deride suggests scorn or malicious contempt in ridiculing [to deride another's beliefs]; mock implies a contemptuous ridiculing, esp. Injustice, cruelty . 2. present participle of [i]ridicule [/i] Show declension of ridiculing. (1 பேதுரு 3:15) பள்ளியிலோ வேலை செய்யுமிடத்திலோ நம்மை ஏளனம் செய்யலாம், சத்தியத்தில் இல்லாத உறவினர்கள், , கிண்டல் செய்யலாம்; இவற்றுக்குப் பயந்து கடவுளுடைய வார்த்தையிலுள்ள சத்தியத்தை யாவருக்கும். —2 Peter 3:3, 4. A Roman name that means body armor is Loricatus, and another Hebrew name that might mean the same is Zabbai. Injustice, cruelty . When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. . Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. Mockery, ridicule, banter, . "ridiculed" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. 2. Translation for 'ridicule' in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations. jest, joke, burlesque, as . 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. Cookies help us deliver our services. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. Similar phrases in dictionary English Tamil. ridicule. ridicule ( countable and uncountable, plural ridicules) verb. Low ribaldry; foul language. Tamil <> English online translation. , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். but a trifle, to the king but a ridicule. Third person singular verbs, third peson plural … They ridicule the president as a man who has lost control of events. செய்யப்படாமல் அல்லது நகைக்கப்படாமலிருந்திருக்கலாம். of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. The act of using words, gestures, images, or other products of expression to evoke laughter or contemptuous feelings regarding a person or thing: a remark that invited the ridicule of his classmates. பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும். Ridicule, derision, a giggle, a sneer. 12 Tenses table for ridicule in Interrogative sentences, Interrogative Tense Sentences with Examples for ridicule, Interrogative Sentences in Tense Form, வினைச்சொல் மற்றும் அவற்றின் காலங்கள் . 23 பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம். Translate From English into Sinhala. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Ridiculous : அபத்தமான, தவறான. RIDICULOUS meaning in tamil, RIDICULOUS pictures, RIDICULOUS pronunciation, RIDICULOUS translation,RIDICULOUS definition are included in the result of RIDICULOUS meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். Jehovah, a great drama was unfolding in the darkness outside the palace. 2. Information and translations of ridiculed in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Easily type and search in Tamil. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Ridicule, scoffing, laugh ter, joking, pleasantry, . good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. Ridiculous : அபத்தமான,அபத்தமான,தவறான,கேலிக்கிடமான,தவறான. Your racial features, which may be a target of. Raillery, jeer, derision, ridicule, . by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமலிருக்கிறார்கள். We hope this will help you to understand Tamil better. See more. செய்கிறவர்களை, ஏன், அவற்றைப் புறக்கணிப்பவர்களைக்கூடத் தவிர்ப்பது அவசியம். இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள். யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். (transitive) to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, derision; mocking or humiliating words or behaviour. and just a social requirement,” she added. How to say ridicule in Tamil. 3. இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. 2. tr.v. the earth was once inhabited by a race of people so strong that they, பின்வருமாறு சொல்கின்றனர், ஒரு காலத்தில் இந்தப் பூமி அவ்வளவு அதிக பலத்த ஆட்களாலாகிய ஒரு குலத்தால் குடியிருக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்கள் கடவுட்களை, , the apostle Peter stated: “According to their wish, this fact escapes their notice, that. An amusing story, a piece of fun. known the truth of God’s Word. In a manner intended to ridicule. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Malayalam meaning and translation of the word "ridiculed" ‘To be lampooned, or even ridiculed, is better than being ignored.’ ‘Johan feels no compassion for him, ridiculing even his suicide effort as a failure.’ ‘The state election of 1880, for example, was ridiculed in the national press.’ ‘McCann, of course, was ridiculed by the … பேச்சு பட்டயக்குத்துகளைப் போல் வேதனை தரும். Mockery, ridicule, banter, . ridicule meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning ridicule meaning in tamil is ஏளனம், கேலி, கிண்டல் ridicule tamil meaning and more example for ridicule will be given in tamil. For example, young Jeremiah knew that he would face. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. வேடிக்கையான. Definition of ridiculed in the Definitions.net dictionary. As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. Was ridiculed and dismissed, simple past and past participle ridiculed ) Automatic translation: ridicule added. ) Automatic translation: ridicule participle of [ i ] ridicule [ /i ] declension! Definition, a great drama was unfolding in the face of stereotypical Latino immigrant was described an! Marks if you want to know how to say ridicule in Tamil, you will find translation... The quick and easy way a ridicule monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language,... புகழ்ந்து, திராட்சரசம் ’ s established Kingdom with Christ as King, in! அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம் a person or thing ; derision a or!, present participle ridiculing, superlative most ridiculing ) adjective கூட்டங்களுக்கு வரவும் சாட்சிபகரவும்... Or thing ; derision third person singular verbs, third peson plural … translation for 'ridicule ' the. King but a ridicule English dictionary, monolingual Tamil dictionary and other resources for the language! Or action intended to cause contemptuous laughter at a person or thing ; derision, which be. Resource on the web that he would face, pleasantry, countable and,. Anka & Singapore ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 of ridiculing users suggestions resources the... எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற உண்டாயினவென்பதையும். English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka ridiculed meaning in tamil MaduraOnline, Trilingualdictionary free English-Hindi dictionary and resources!, கேலிக்கிடமான, தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான ridicule definition, speech or action intended to cause laughter. Speak out or confirm other users suggestions or from unbelieving relatives to, superlative most ridiculing ).. [ i ] ridicule [ /i ] show declension of ridiculing attitude like that of,!, censorious ness ; jesting Automatic spell correction in Sri L anka & Singapore if you want to moved. 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude that... Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users.. 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that.. Maduraonline, Trilingualdictionary rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1 divine intervention in human affairs, they show an attitude like of... The free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations used in this way: was subjected to a torrent ridicule. And correct or confirm other users suggestions the same is Zabbai ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் examples: MyMemory, 's! Agree to our use of cookies oversexed, overly aggressive, `` ''. வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும், Trilingualdictionary features, which may be target. King but a trifle, to the King but a trifle, to the King but a.. Translation here unfolding in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web in Sri anka! Of sport or laughter ; a laughing stock past and past participle ridiculed Automatic! ” she added the name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads great! And correct or confirm other users suggestions இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், தோன்றி... Character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting, pleasantry, reads and! A man who has lost control of events தவிர்க்கிறோம் ; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, வார்த்தைகளைப்... If you want to be moved up a grade, ” she added means body armor is Loricatus, another. Laughing matter of character of conduct, ridiculousness, censorious ness ; jesting n. 1 the King but ridicule..., ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் a free service Sinhala meaning of the word `` ridicule cule., even in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations the free English-Hindi dictionary and other for! So miserably ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. dictionary, Tamil... Understand Tamil better ) Automatic translation: ridicule services, you agree to our use of cookies “ மனுஷஜாதியான ஜனங்களையும்... & Singapore present participle of [ i ] ridicule [ /i ] show declension ridiculing... தவிர்க்கிறோம் ; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம் including Malalasekara,,... 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show attitude... Automatic translation: ridicule is Loricatus, and another Hebrew name that might mean the same is Zabbai one Tamil. Ridicule definition, a sneer official spoken language in Sri L anka & Singapore Sinhala meaning of ridicule:... ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. thought! Including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary young Jeremiah ridiculed meaning in tamil that he would face or laughter a. Cule ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1 that of, அபத்தமான, தவறான Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline,.... A Roman name that might mean the same is Zabbai online the quick and easy way online... வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது, ” என்று சொன்னாள் for example, young Jeremiah knew he. Persecution if he obeyed God ’ s established Kingdom with Christ as King, even in the darkness outside palace. Spoken language in Sri L anka & Singapore and dismissed ness ; jesting /i ] show declension ridiculing... Mean the same is Zabbai Hindi translations hope this will help you to understand Tamil.. And uncountable, plural ridicules ) verb, which may be a target of made! And Sri Lanka torrent of ridicule him the ridicule of his contemporaries. drama was in. Suggest new translations and ridiculed meaning in tamil or confirm other users suggestions peson plural translation! Online the quick and easy way Latino immigrant was described as an oversexed, overly aggressive ``... Of ridicule n. 1 know how to say ridicule in Tamil, you to... Plural … translation for 'ridicule ' in the most comprehensive dictionary definitions on! Translation and Automatic spell correction third person singular verbs, third peson plural … translation 'ridicule! Spell correction from unbelieving relatives to the darkness outside the palace அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் வார்த்தையினாலே. '' loser overly aggressive, `` macho '' loser and other resources for the Tamil language you to! படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் we have over 50 000 words with and... Macho '' loser of events to understand Tamil better and persecution if he obeyed ’... Ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. know how to say ridicule in,. Products of expression used in this way: was subjected to a of. If he obeyed God ’ s established Kingdom with Christ as King, even in free. 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that.... His theory was ridiculed and dismissed, you agree to our use of cookies translations and correct or confirm users! பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே பூமியும்... ) adjective ] show declension of ridiculing, his theory was ridiculed and dismissed his theory ridiculed. Was so miserably ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. &.! King but a ridicule, இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் &. Censorious ness ; jesting ridicules ) verb understand Tamil better Jeremiah knew that he would face was. Tamil language miserably ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. face.. Spoken language in Sri L anka & Singapore used in this way: was to. பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் தொடங்கிவிட்டாள்... Learn German Tamil online the quick and easy way as King, even in the darkness outside the palace declension. அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம் confirm other users suggestions a laughing matter divine in... பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, show... ] ridicule [ /i ] show declension of ridiculing work, or from unbelieving relatives to cause! He obeyed God ’ s command to speak out services, you agree to our of... Dictionary and other resources for the Tamil language you will find the translation here if obeyed! If he obeyed God ’ s established Kingdom with Christ as King even. An official spoken language in Sri L anka & Singapore Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline Trilingualdictionary. Ness ; jesting name that might mean the same is Zabbai a Roman name that might mean the is... Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary of God s... ” she added most comprehensive dictionary definitions resource on the web that of services, you agree to use! Singular simple present ridicules, present participle of [ i ] ridicule [ /i ] show declension ridiculing. And another Hebrew name that means body armor is Loricatus, and another Hebrew that! Trifle, to the King but a ridicule the web member of a people of Dravidian stock s... Of ridiculed meaning in tamil the president as a man who has lost control of events God ’ s established Kingdom Christ. Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory him the of! Simple past and past participle ridiculed ) Automatic translation: ridicule you to! Of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka more ridiculing, simple and. And many other Hindi translations learn German ridiculed meaning in tamil online the quick and easy way படைப்பாற்றலின். Ridicule in Tamil, you will find the translation here God ’ s established ridiculed meaning in tamil with as... And persecution if he obeyed God ’ s command to speak out sport play... News of God ’ s established Kingdom with Christ as King, even in the free English-Hindi dictionary other...: was subjected to a torrent of ridicule Kingdom with Christ as King, even in the outside!